Fighting Ships: 1750-1850 / Sam Willis

Karrex Dyskusja rozpoczęta przez Karrex 3 lat temu

Fighting Ships: 1750-1850

Sam Willis

Fighting Ships opowiada historię 3000 lat historii morskiej.
 
Tom drugi: Od 1750 do 1850 roku.

 

Wydawnictwo: Quercus

 
 
224 strony
Bardzo duży format:
wymiary: 353 x 436 x 47mm | 3,677g
jedna z ilustracji Geoffa Hunta

wydawca napisał:
...
This stunning collection of over 170 large-format colour illustrations includes paintings of ships at sea, in action, in convoy, and in siege; architectural drawings; battle diagrams; sea charts and signals; portraits of leading figures in naval history; and details of guns, sails, and life below deck. Taken from contemporary sources, they range from the Seven Years' War to the American Civil War. The book focuses on the navies of all the major Atlantic sea powers of the time, including Britain, America, France, Holland, Sweden and Russia. Arranged in chronological order, each illustration is accompanied by an extended caption that adds to this visual feast a compelling history of naval warfare in the last great age of sail.

This volume is divided into eight chapters:
The Seven Years' War 1755-62
The War of American Independence 1775-1783
The Years of Exploration c.1770-1794
The French Revolutionary Wars 1792-1802
The Napoleonic Wars 1803-15
The War of 1812
The Last Days of Sail 
Steam and Iron
...

Wg translatora:
Ta oszałamiająca kolekcja ponad 170 wielkoformatowych kolorowych ilustracji obejmuje obrazy statków i okrętów na morzu, w akcji, w konwoju i podczas oblężenia; Rysunki architektoniczne; diagramy bitewne; mapy morskie i sygnały; portrety wiodących postaci w historii marynarki wojennej; oraz szczegóły broni, żagli i życia pod pokładem.
Pochodzą one ze współczesnych źródeł, od wojny siedmioletniej po amerykańską wojnę domową. Książka koncentruje się na flotach wszystkich głównych potęg morskich Atlantyku, w tym Wielkiej Brytanii, Ameryki, Francji, Holandii, Szwecji i Rosji.
Ułożonym w porządku chronologicznym każdej ilustracji towarzyszy rozszerzony opis, który dodaje do tej wizualnej uczty fascynującej historii wojen morskich w ostatnim wielkim wieku żagla.

Ten tom jest podzielony na osiem rozdziałów:
Wojna siedmioletnia 1755-62
Wojna o niepodległość Ameryki 1775-1783
Lata eksploracji ok. 1770-1794
Wojny rewolucyjnej Francji 1792-1802
Wojny napoleońskie 1803-15
Wojna 1812
Ostatnie dni żagli
Para i żelazo